Impressum

Vermeldingen volgens § 5 TMG:

 

SHADESIGN GmbH

Bruckmühl Str. 29

83052 Bruckmühl, DUITSLAND

 

 

Vertegenwoordigd door:

 

Florian Aulinger, Frank Reisenauer

 

 

Contact:

 

Telefoon: +49 (0) 8061/38980/-0

Fax: +49 (0) 8061/38980/-99

E-mail: info@shadesign.com

 

 

Handelsregister:

 

Vermelding in het handelsregister (Duitse KvK).

Handelsgerecht:Traunstein

Registernummer: HRB 1737

 

 

BTW:

 

BTW-nummer volgens §27 a Duitse wet omzetbelasting:

DE217547500

Geschillenbeslechting

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan een procedure van een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s overeenkomstig de algemeen toepasselijke wetten.  Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht, doorgegeven of opgeslagen externe inhoud te bewaken of te letten op omstandigheden die kunnen wijzen op illegale activiteiten.

 

Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving worden hierdoor niet beïnvloed. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk van het tijdstip van kennisname van een concrete schending van de wet. Bij het bekend worden van overeenkomstige schendingen van de wet wordt dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar websites van derden, waarvan wij geen invloed hebben op de inhoud. Daarom kunnen wij voor dergelijke vreemde inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de pagina’s waarnaar wordt verwezen, is altijd de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De pagina’s waarnaar wordt verwezen, worden op het moment waarop de link geplaatst wordt, gecontroleerd op eventuele schendingen van de wet. Illegale inhoud was op het moment van plaatsing van de link niet herkenbaar.

 

Een permanente inhoudelijke controle van de pagina’s waarnaar wordt verwezen, mag echter zonder concrete aanwijzingen voor een schending van de wet naar redelijkheid niet verwacht worden. Bij het bekend worden van schendingen van de wet zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website aangemaakte inhoud en werken op deze pagina’s vallen onder de Duitse auteurswet. Het vermenigvuldigen, bewerken, verspreiden en elke vorm van commercieel gebruik buiten de grenzen van de auteurswet is enkel toegestaan met schriftelijke toestemming van de betreffende auteur, resp. publicerende persoon. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn enkel toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

 

Indien de inhoud op deze website niet is vervaardigd door de exploitant, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder inhoud van derden wordt als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een overtreding van de auteurswet opvallen, verzoeken wij u ons hierover te informeren. Bij het bekend worden van schendingen van de wet zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

RETOURZENDINGEN

Denk eraan dat voor retourzendingen uit AT/DE/CH het volgende adres geldt:

SHADESIGN GmbH

Bruckmühler Str. 29

D-83059 Bruckmühl/Heufeld

 

Voor retourzendingen uit alle andere landen geldt het adres van de algemeen importeur van het betreffende land.

GARANTIE

1. Garantieduur

 

De firma  SHADESIGN GmbH  verstrekt u bij aanschaf van haar producten twee jaar garantie vanaf de factuurdatum. Uw overige wettelijke aanspraken op garantie worden hierdoor niet aangetast.

 

2. Toepasselijkheid

 

De garantie geldt voor in Duitsland en andere landen van de Europese Gemeenschap verkochte en geïnstalleerde zonweringsproducten.

 

3. Garantiedekking
 • UV-bestendigheid of kleurechtheid van het doek

 • Scheurbestendigheid van de naden

 • Functioneren van de zuilen en wandhouders

 • Houdbaarheid van de lak resp. de coatings

4. Garantievoorwaarden

 

De firma SHADESIGN GmbH verplicht zich tegenover de aankoper van het product, dat niet voldoet aan de vastgelegde eigenschappen, tijdens de garantieperiode op schriftelijke aanvraag een kosteloze reparatie, dan wel een kosteloze vervangende levering uit te voeren. Alle andere onkostenvergoedingen voor transportkosten, installatie, hernieuwde installatie, demontage- en montagekosten of eventuele andere onkosten zijn uitgesloten van de garantieregeling. Iedere dit overtreffende schade of direct, dan wel indirect verlies, is uitgesloten van de betreffende garantieregeling.

 

5. Toepassing van de garantie

 

De betreffende garantie is van toepassing,

 

a) wanneer de consument binnen 8 dagen na het optreden van de schade een schriftelijke aanvraag stuurt naar de firma SHADESIGN GmbH met de onderstaande documenten als bijlage:
 • een kopie van de aankoopbewijzen (factuur)

 • een duidelijke beschrijving van de ontstane schade

 • een schriftelijke instemming met controle van de installatie door de firma shadesign GmbH & Co. KG of een door de firma SHADESIGN GmbH geautoriseerde derde firma

b) voor producten van de firma SHADESIGN GmbH die onder normalen omstandigheden en naleving van alle technische aanwijzingen van de firma SHADESIGN GmbH zijn geleverd, onderhouden, opgeslagen en geïnstalleerd.

 

c) bij transportschade:
 • bij duidelijk herkenbare transportschade moet deze onmiddellijk bij ontvangst worden gedocumenteerd op de ontvangstpapieren. Bovendien moet SHADESIGN GmbH onmiddellijk geïnformeerd worden over de schade (foto's, beschrijving van de schade of beschadiging)
 • bij verborgen transportschade moet deze uiterlijk drie dagen na ontvangst van de goederen aan SHADESIGN GmbH worden gemeld (foto's, beschrijving van de schade of beschadiging)

6. Uitsluiting van de garantie

 

De garantie is uitgesloten voor beschadigingen of schade die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik (hieronder zijn enkele voorbeelden genoemd, zonder beroep op volledigheid):
bij gebruik van verbindings- en bevestigingselementen resp. toebehoren, die niet geschikt zijn voor producten van SHADESIGN GmbH
 • bij het niet naleven van de montage- en onderhoudsaanwijzingen

 • bij het niet naleven van de bedieningshandleiding

 • bij gebrekkige montage of het niet in acht nemen van de montagehandleiding

 • bij zelf uitgevoerde reparaties en veranderingen door chemische en/of fysieke inwerking op het oppervlak van het materiaal als gevolg van onoordeelkundig gebruik, bijv. beschadiging door scherpe voorwerpen, beschadiging door inwerking van een hogere macht en in het algemeen bij hagelschade

7. Bevoegd gerecht

 

Het bevoegde gerecht voor alle geschillen betreffende de interpretatie, toepassing en uitvoering van het onderhavige document is het Amtsgericht Traunstein

 

Bruckmühl, 01.04.2018
 

ALGEMENE ZAKELIJKE VOORWAARDEN VAN SHADESIGN GMBH & CO. KG

1. Algemeen

De onderstaande Algemene Zakelijke Voorwaarden zijn bestanddeel van al onze aanbiedingen en leveringsovereenkomsten. De geldigheid van eventuele andersluidende inkoopvoorwaarden of andere door de koper opgestelde beperkingen is uitgesloten zonder dat hiervoor door ons weersproken hoeft te worden; mondelinge afspraken dienen schriftelijk bevestigd te zijn.

 

2. Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn betreffend prijs, hoeveelheid, levertermijn en levermogelijkheid vrijblijvend.

 

3. Berekening

Onze prijzen zijn vermeld in EURO, exclusief omzetbelasting, indien niets anders is overeengekomen, af fabriek. De omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.

 

4. Levering

Wij streven er naar mogelijkheid naar de overeengekomen levertijd na te leven. Overmacht als: oorlog, noodtoestand, onrusten, bedrijfs- en verkeersstoringen, brandschade, overstromingen, energie-, grondstof- of hulpmiddelenschaarste, stakingen, uitsluitingen, beschikkingen van overheidswege of andere belemmeringen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, en die de uitvoering onmogelijk maken, vertragen of wezenlijk bemoeilijken, geven ons het recht de levering voor de duur van de belemmering uit te stellen. Indien de levering buiten verhouding lang wordt vertraagd, hebben wij het recht geheel of gedeeltelijk afstand te nemen van de overeenkomst. Aanspraak op schadevergoeding is voor een dergelijk geval uitgesloten, want er bestaat van onze zijde geen schuld. Wanneer sprake is van leveringen met een vaste termijn, dienen deze schriftelijk bevestigd te zijn door shadesign. De leveringstermijn begint 2 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging en geldt als nagekomen, wanneer tot het einde van de termijn de goederen de fabriek/het magazijn hebben verlaten, of bij een ontbrekende mogelijkheid tot verzending/ophaling gemeld is dat zij verzendklaar zijn.

 

Mochten wij ondanks alle inspanningen toch achterstallig blijven in de levering, dan moet de koper een passende verlenging van de termijn van tenminste 10 werkdagen vastleggen. Deze termijn kan pas worden vastgezet na het verstrijken van de eigenlijke leveringstermijn. De termijn wordt berekend vanaf de dag waarop de schriftelijke mededeling van de koper bij shadesign wordt ontvangen. Vóór het verstrijken van de verlengde leveringstermijn zijn vorderingen van de koper vanwege vertraagde levering uitgesloten. Na afloop van deze termijn kan de koper bij uitblijvende levering afstand nemen van de overeenkomst. Verdere vorderingen, in het bijzonder aanspraak op schadevergoeding zijn enkel toelaatbaar, indien wij opzettelijk of grof nalatig in gebreke zijn gebleven.

 

Afwijkingen van kleur, afmetingen, gewicht, dikte, kwaliteit en oppervlak zijn in het kader van de gangbare toleranties en binnen de mogelijke grenzen voor gebreken toegestaan.

 

5. Verzending

Het gevaar voor ondergang, verlies en beschadiging gaat ongeacht wie de vrachtkosten draagt, bij uitlevering resp. overdracht van de goederen aan onze dienstverlener voor de verzending/transporteur, uiterlijk echter bij het verlaten van de fabriek/het magazijn, over op de koper. Dit is eveneens van kracht, wanneer de verkoper heeft gemeld dat de goederen verzendklaar zijn.

 

6. Kennisgeving van defect(en)

Gerechtigde kennisgeving van defect(en) wegens gebrekkige, of klaarblijkelijk onvolledige levering is enkel van kracht, indien deze onmiddellijk per aangetekende brief, uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen wordt ingediend. Wanneer de koper een verborgen gebrek reclameert, moet hij dit kunnen aantonen. Gereclameerde goederen mogen pas na voorafgaande toestemming van shadesign worden geretourneerd.

 

7. Garantie – aansprakelijkheid – uitsluiting van aansprakelijkheid

Correct ingediende en onderbouwde kennisgeving van defecten wordt naar ons goeddunken door verbetering achteraf, prijsvermindering, omruil of terugname van de gereclameerde goederen gecompenseerd. Verder strekkende vorderingen, ongeacht om welke reden, zijn beperkt tot opzettelijke of grof nalatige schending van de overeenkomst door shadesign. Dit geldt ook voor eventuele aanspraak op schadevergoeding bij contractuele onderhandelingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door het gebruik van de door ons geleverde goederen. Gevolgschade is uitgesloten.

 

8. Betaling

Bepalend voor de betaling zijn de overeengekomen voorwaarden bij afsluiting van de overeenkomst. Huur en reparatierekeningen moeten direct contant worden voldaan. Rekeningen zijn uiterlijk op de vervaldatum rechtstreeks aan ons contant te voldoen, dan wel door overschrijving op een door ons bekend gemaakte bankverbinding. De betaling geldt als voldaan, wanneer het bedrag beschikbaar is of op onze bankrekening is bijgeschreven.

 

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt – onder voorbehoud van het geldend maken van een

verdere schade als gevolg van de achterstallige betaling – vanaf dat moment een boeterente berekend die minstens 4% boven de actueel geldige discontovoet ligt van de Oostenrijkse Nationale Bank. Wanneer een koper achterstallig is met de betaling, worden onmiddellijk alle vorderingen uit de overeenkomst invorderbaar. Wanneer na de bevestiging van de opdracht gerechtigde twijfel ontstaan over de solvabiliteit en kredietwaardigheid van de koper, dan hebben wij het recht vooruitbetaling van de koopprijs of zekerheden te verlangen.  Niet schriftelijk overeengekomen kortingen zijn niet toelaatbaar.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot aan de volledige betaling van alle betreffende vorderingen het eigendom van de verkoper. De koper is gerechtigd de goederen onder voorbehoud door te verkopen of te verwerken; een verpanding of eigendomsoverdracht is echter niet toegestaan. De koper is verplicht onze rechten bij een wederverkoop van de goederen onder voorbehoud op krediet te beschermen. De vordering van de koper uit de wederverkoop van de goederen onder voorbehoud treedt de koper reeds nu aan ons af; wij nemen deze cessie aan.

 

Bij de verwerking, het combineren, vermengen of mengen van de goederen onder voorbehoud met andere artikelen die ons niet behoren, staat ons het hierdoor ontstane mede-eigendom toe van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de goederen onder voorbehoud met de overige verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking, combinatie, vermenging of menging. Verkrijgt de koper het uitsluitende eigendom aan de nieuwe zaak, dan zijn de contractpartners het erover eens dat de koper ons in verhouding tot de waarde van de verwerkte, gecombineerde, vermengde of gemengde goederen onder voorbehoud, het mede-eigendom aan de nieuwe zaak inruimt en deze kosteloos voor ons beheert. Wanneer de goederen onder voorbehoud samen met andere goederen – ongeacht of deze vóór of na de verwerking, combinatie, vermenging of menging wordt doorverkocht – geldt de hierboven overeengekomen cessie enkel ter waarde van de goederen onder voorbehoud die samen met de andere goederen zijn

doorverkocht.

 

10. Plaats van uitvoering – bevoegd gerecht

Geschillen uit deze overeenkomst worden door een bevoegd gerecht of door een overeengekomen scheidsgerecht beslecht. Plaats van uitvoering voor betalingen is St. Magdalen bei Villach in Oostenrijk.

 

Voor het commerciële zakenverkeer geldt Klagenfurt als bevoegd gerechtshof.

 

Voor leveringen en dienstverlening in het buitenland is de contractuele overeenkomst gebaseerd op de rechtspraak van de republiek Oostenrijk. Plaats van uitvoering is in dit geval de betreffende plaats van verzending, met Klagenfurt als bevoegd gerechtshof. Mochten afzonderlijke punten in deze Algemene Zakelijke Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten kracht treden, dan wordt de werkzaamheid van de overige punten hierdoor niet aangetast.

 

Bruckmühl, 01.04.2018