Verklaring
gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in overzicht

Algemene aanwijzingen

 

De volgende aanwijzingen geven een algemene indruk wat er met uw persoonsgebonden gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgebonden gegevens zijn alle data waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in het Privacybeleid dat wij onder deze tekst hebben opgenomen.

 

 

Registratie van gegevens op onze website

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?

 

De verwerking van de gegevens op deze website wordt gedaan door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in het colofon van deze website.

 

 

Hoe registreren wij uw gegevens?

 

Uw gegevens worden enerzijds geregistreerd als u ze aan ons bekendmaakt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gegevens betreffen die u invult op een contactformulier.

 

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website geregistreerd door onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. de internetbrowser, het besturingssysteem of de tijd van het bezoek). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u op onze website belandt.

 

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 

Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om de website ongestoord beschikbaar te kunnen maken. Andere data kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker te registreren.

 

 

Wat zijn uw rechten omtrent uw gegevens?

 

U hebt op elk gewenst moment het recht gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvangers en het doeleinde van uw opgeslagen persoonsgebonden gegevens.  Bovendien bent u gerechtigd het corrigeren, blokkeren of wissen van deze gegevens te verlangen. Hierover en met andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in het colofon. Verder kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

 

 

Analyse-tools en tools van derden

 

Bij het bezoek van onze website kan uw gedrag bij het browsen statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt vooral met cookies en zogenoemde analyseprogramma’s. Deze analyse van uw gedrag bij het browsen gebeurt in de regel anoniem: het betreffende gedrag is niet herleidbaar tot u. U kunt bezwaar maken tegen dergelijke analyses, of ze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het onderstaande privacybeleid. U kunt bezwaar maken tegen dergelijke analyses. Over de mogelijkheden om bezwaar te maken, informeren wij u in deze verklaring gegevensbescherming.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

 

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Wij behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk, overeenkomstig de betreffende wettelijke voorschriften en volgens deze verklaring gegevensbescherming.

 

Wanneer u gebruik maakt van deze website, worden verschillende persoonsgebonden gegevens geregistreerd. Persoonsgebonden gegevens zijn data waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze verklaring over de gegevensbescherming licht toe welke data worden geregistreerd en waarvoor wij ze gebruiken.  Er wordt ook toegelicht, met welk doeleinde dit gebeurt.

 

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) gebrekkig beveiligd kan zijn. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen misbruik door derden is niet mogelijk.

 

 

Aanwijzing over de verantwoordelijke instantie

 

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

 

SHADESIGN GmbH

Bruckmühler Str. 29

83052 Bruckmühl, DUITSLAND

Telefoon: +49 (0) 8061/38980/-0

E-mail: info@shadesign.com

 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon die alleen, of samen met anderen beslist over de doeleinden en de middelen van de verwerking van persoonsgebonden gegevens (bijv. namen, e-mailadressen, e.d.).

 

 

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

 

Veel procedures voor de verwerking van gegevens zijn alleen mogelijk met uw nadrukkelijke toestemming. U kunt reeds verstrekte toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiervoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping wordt hierdoor niet beïnvloed.

 

 

SSL- resp. TLS-encryptie

 

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant verzendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-encryptie.

 

Een gecodeerde verbinding herkent u eraan dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en het verschijnen van een slot in uw browserregel. Wanneer de SSL- resp. TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet worden ingezien door derden.

 

 

Informatie, blokkeren, wissen

 

U hebt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis informatie over de opgeslagen persoonsgegevens van u, hun herkomst en ontvangers, alsook het doeleinde van de gegevensverwerking en evt. recht op correctie, blokkeren of wissen van deze gegevens.

 

Hierover en met andere vragen over het onderwerp persoonsgebonden gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in het colofon.

 

 

Bezwaar tegen promotionele e-mails

 

Voor het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor de overdracht van door ons niet nadrukkelijk aangevraagde reclame- en informatiematerialen wordt hierbij geen toestemming verleend. De exploitanten van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor indien ongevraagd reclame wordt toegezonden, bijvoorbeeld via spam e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

 

We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

 

SHADESIGN GmbH

Florian Assbichler

Bruckmühler Str. 29

83052 Bruckmühl (Duitsland)

 

Telefoon: +49 (0) 8061/38980-0

E-Mail: florian.assbichler@shadesign.com

4. Registratie van gegevens op onze website

Cookies

 

De internetpagina’s maken deels gebruik van cookies. Cookies veroorzaken op uw pc geen schade en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw pc worden geplaatst en die uw browser bewaart.

 

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde “session cookies”. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven bewaard op uw eindapparaat totdat u ze wist, Met deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek herkennen.

 

U kunt uw browser zo instellen, dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies enkel in afzonderlijke gevallen toelaten, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, alsook het automatisch wissen van cookies bij het afsluiten van uw browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website echter beperkt zijn.

 

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of voor het beschikbaar maken van gewenste functies (bijv. het winkelmandje), worden op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO opgeslagen.[GE1]  De exploitant heeft een rechtmatig belang aan het bewaren van cookies voor de technisch ongestoorde en geoptimaliseerde verlening van zijn diensten.

 

Voor zover er andere cookies (bijv. voor het analyseren van uw gedrag bij het browsen) worden bewaard, worden deze afzonderlijk behandeld in deze verklaring gegevensbescherming.

 

 

Server-log bestanden

 

De provider van de pagina’s registreert en bewaart automatisch informatie in zogenoemde server-log bestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit betreft:

 

  • het type en de versie van uw browser
  • het gebruikte besturingssysteem
  • referrer URL
  • de hostnaam van de bezoekende pc
  • het tijdstip van de serveroproep
  • het IP-adres

 

Het combineren van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats. Basis voor de gegevensverwerking vormt het Duitse Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, dat toestemming geeft voor de verwerking van gegevens voor de vervulling van een overeenkomst of voorbereidende maatregelen voor een rechtmatig contract.

 

 

Contactformulier

 

Wanneer u ons via een contactformulier aanvragen toezendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de vermelde contactgegevens voor de bewerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons bewaard.  Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door aan derden.

 

De verwerking van de vermelde gegevens op het contactformulier gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).  U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiervoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping wordt hierdoor niet beïnvloed.

 

De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven in ons bezit totdat u verlangt dat wij ze wissen, uw toestemming voor het opslaan intrekt of het doeleinde voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van de bewerking van uw aanvraag).  Bindende wettelijke bepalingen – in het bijzonder verplichte bewaringstermijnen – blijven hiervan onaangetast.

 

 

Registratie op deze website

 

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op deze pagina’s. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken wij enkel voor het gebruik van het betreffende aanbod of de dienst, waarvoor u zich hebt geregistreerd. De gegevens die bij uw registratie als verplicht zijn gemarkeerd, moeten volledig worden aangegeven. Anders zullen wij de betreffende registratie afwijzen.

 

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld bij de omvang van het aanbod, of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het bij de registratie vermelde e-mailadres om u desbetreffend te informeren.

 

De verwerking van de bij de registratie vermelde gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). U kunt een door u verstrekte toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiervoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking wordt door de herroeping niet beïnvloed.

 

De bij de registratie geregistreerde gegevens worden door ons bewaard zolang u op onze website aangemeld bent en worden vervolgens gewist. Wettelijke bewaringstermijnen worden hierdoor niet aangetast.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van functies van de internetanalysedienst Google Analytics. Aanbieder hiervan is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

 

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op uw pc worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk naar een server van Google Inc. in de VS verzonden en daar opgeslagen.

 

Het bewaren van cookies van Google Analytics gebeurt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang aan de analyse van het gedrag van gebruikers, om zowel het internetaanbod, alsook de reclame te optimaliseren.

 

 

IP-anonimiseren

 

Wij hebben op deze website de functie geactiveerd die uw IP-adres anoniem maakt. Hierdoor wordt uw IP-ares door Google in de lidstaten van de Europese Unie, of in andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór overdracht naar de Verenigde Staten afgekort. Alleen bij hoge uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren. Er wordt bericht uitgebracht over de activiteiten op de website teneinde andere diensten in verband met met het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website aan te bieden. Het in verband met Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google.

 

 

Browser plug-in

 

U kunt het opslaan van cookies door een bijbehorende instelling van uw browser software verhinderen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet in volle omvang gebruik kunt maken van de functies op deze website. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die de cookies heeft bewaard over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door via de volgende link de beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren:

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

 

Bezwaar tegen registratie van gegevens

 

U kunt het registreren van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door de volgende link aan te klikken. Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst, die de registratie van uw gegevens bij toekomstig bezoek van deze website verhindert. Google Analytics deactiveren.

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het Privacybeleid van Google:

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

 

Verwerking van ordergegevens

 

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van ordergegevens en zetten de strenge vereisten van de Duitse overheidsinstanties voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics volledig om.

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

 

Wanneer u de nieuwsbrief die wij op de website aanbieden, wilt ontvangen, dan hebben wij een e-mailadres van u nodig, alsook de informatie dat u ons toestaat te controleren dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en de ontvangst van de nieuwsbrief toestaat. Andere gegevens worden niet, resp. alleen op vrijwillige basis geregistreerd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde informatie en worden door ons niet aan derden verstrekt. De verwerking van de op het registratieformulier voor de nieuwsbrief vermelde gegevens gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). De verstrekte toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en hun gebruik voor de verzending van de nieuwsbrief, kunt u op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking wordt door de herroeping niet beïnvloed.

 

De gegevens die u bij ons laat bewaren voor toezending van de nieuwsbrief worden door ons bewaard tot aan uw afmelding van de nieuwsbrief en vervolgens na uw afmelding gewist.

 

Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het Ledenbereik) worden hierdoor niet beïnvloed.

 

 

Newsletter2Go

 

Deze website maakt gebruik van Newsletter2Go voor de verzending van nieuwsbrieven. Aanbieder is Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlijn, Duitsland.

 

Newsletter2Go is een dienst waarmee o.a. het verzenden van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De door u verstrekte gegevens voor ontvangst van de nieuwsbrief worden op de servers van Newsletter2Go in Duitsland bewaard.

 

Wanneer u geen analyse wenst door Newsletter2Go, moet u zich afmelden van de nieuwsbrief. Hiervoor maken wij in elke afzonderlijke nieuwsbrief een desbetreffende link beschikbaar. Daarnaast kunt u zich ook direct op de website afmelden van de nieuwsbrief.

 

 

Gegevensanalyse door Newsletter2Go

 

Met behulp van Newsletter2Go kunnen wij onze nieuwsbrief-campagnes analyseren. Zo kunnen wij bijv. zien of een bericht in een nieuwsbrief is opgeroepen en welke links eventueel werden aangeklikt.

 

Op die manier kunnen wij o.a. vaststellen welke links bijzonder vaak worden aangeklikt. Bovendien kunnen wij herkennen of na het openen/aanklikken bepaalde vooraf gedefinieerde handelingen werden uitgevoerd (mate van conversie). We kunnen zo bijv. herkennen of u na het aanklikken van de nieuwsbrief een aanschaf hebt verricht.

 

Met Newsletter2Go kunnen wij ook de ontvangers van de nieuwsbrief onderverdelen aan de hand van verschillende categorieën (“clusteren”). Hierbij kunnen de ontvangers van de nieuwsbrief gerubriceerd worden op bijv. leeftijd, geslacht of woonplaats). Op die manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de betreffende doelgroepen.

 

Uitgebreide informatie over de functies van Newsletter2Go vindt u via de volgende link:

 

https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/

 

 

Wettelijke grondslag

 

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking wordt door de herroeping niet beïnvloed.

 

 

Duur van de opslag

 

De gegevens die u bij ons laat bewaren voor toezending van de nieuwsbrief worden door ons bewaard tot aan uw afmelding van de nieuwsbrief en vervolgens na uw afmelding zowel van onze servers, alsook van de servers van Newsletter2Go gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbereik) worden hierdoor niet beïnvloed.

 

Verdere informatie vindt u in het privacybeleid omtrent gegevensbescherming van Newsletter2Go onder:

 

https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/

 

 

Afsluiting van een overeenkomst betreffende verwerking van ordergegevens

 

Wij hebben met Newsletter2Go een overeenkomst gesloten waarin wij Newsletter2Go verplichten, de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Deze overeenkomst is ter inzage beschikbaar via de volgende link:

 

https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278

7. Plug-ins en tools

YouTube

 

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. Officieel exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

 

Wanneer u pagina’s oproept die zijn voorzien van een plug-in van YouTube, dan wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke pagina’s van ons u hebt bezocht.

 

Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat uw gedrag bij het browsen rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u verhinderen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

 

Het gebruik van YouTube gebeurt voor een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

 

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 

Vimeo

 

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

 

Wanneer u pagina’s oproept die zijn voorzien van een plug-in van Vimeo, dan wordt er verbinding gemaakt met de servers van Vimeo. Hierbij wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke pagina’s van ons u hebt bezocht. Bovendien registreert Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook wanneer u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen account bezit bij Vimeo. De gegevens die Vimeo registreert, worden doorgegeven aan de Vimeo-servers in de VS.

 

Wanneer u in uw Vimeo-account bent ingelogd, stelt u Vimeo in staat uw gedrag bij het browsen rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u verhinderen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

 

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy.

 

 

Google Web Fonts

 

Deze website benut voor de eensluidende presentatie van lettertypes zogenoemde web fonts die door Google worden aangeboden. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

 

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google in kennis gesteld dat via uw IP-adres onze website is opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een eensluidende en aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

 

Wanneer uw browser web fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw pc gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder:

https://developers.google.com/fonts/faq

 

en in het privacybeleid omtrent gegevensbescherming van Google:

https://www.google.com/policies/privacy/

 

 

Google Maps

 

Deze website gebruikt via een API de cartografische dienst Google Maps. Aanbieder hiervan is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

 

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden bewaard. Deze informatie wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en om de locaties die op onze website worden vermeld eenvoudig te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:

 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/